ای که در وقت پریدن

هوس من بودی

وقت پرپر زدنم باش

تماشا دارد!

 

آنچه عشق ِ تو

به روز ِ من ِ مجنون آورد 

مثل دعوای دو اوباش

تماشا دارد!


امشب این مست

نفهمیده چه با خود کرده

تو بمان!

حالت ِ فرداش تماشا دارد ...


+یاسر قنبرلو 


 من کوهی از صبرم ولی أیوب هم روزی

در چنته دیگر صبر ایوبی نخواهد داشت


با قصه هایت دلخوشم کردی ولی افسوس

این شاهنامه آخر خوبی نخواهد داشت


+رویاابراهیمی


#گوشیدنی (خواننده زنهـ)