خبــــــــری نیست
بجـــز تنگی دل در اینجا
خبــری هست اگــر پیش شما
بســـــــم اللـــــــه