بیا لباس هم باشیم و

دکمه دکمه 

روی تن هم بوسه بدوزیم

دلم می خواهد

دست من در آستین تو باشد

دست تو در آستین من

طوری که عطر تنمان گیج شود

و آغوش ، نفهمد چه کسی 

آن یکی را بیشتر از

آن یکی دوست دارد

راستش را بخواهی

من از این جنس سردرگمی ها

که نمی دانی، تار

عاشق تر است

یا پود...

خوشم می آید


"رسول ادهمی"
+اندکی صبر again ...:|

+من نام تو را به مادرم می گویم ^_^

+دریا چیز خوبیه اگه محتاج بقیه نباشی 

+گفتم کاش زمستون تند بگذره حالا داره تندتر ازتند می گذره جانم یه نفس بکش :|

+گوشیدنی قدیمیه کیفیت بهتر دم دست نبود:))))