زن های عاشق نمی میرند

سرگردان می شوند

درون زمان

اتاق

خانه

زنهای عاشق نمی میرند

تنها چشمان شان را می بندند

نفس نمی کشند

قلبشان را نگه می دارند 

تا چشمان تو باز بماند

و قلب تو بزند

زنهای عاشق سرگردان می شوند

حول و حوش جهان یک مرد


|وداد بنموسی|




+ یک نفر مست پیش می آید 

باده دردست پیش می آید 

"عاشقی" جرم نیست آی مردم 

اتفاق است پیش می آید 

:)