به اندازه تمام شعرهای نگفته ام

به لب هایت بدهکارم

بوسه هایی را

که طعم شاتوت و شکلات می دهند

وزن تمام کوله پشتی های پر از کتاب و دلتنگی

سنگینی سرم را

به شانه هایت

سبکی نفسم را

به گونه هایت بدهکارم

قلبت را به من بدهکاری

قدر تمام روزهای سکوت و بی خبری

نگاهت را

اندازه ی تمام تیله های سبزآبی دنیا

بدهکاری به چشم هایم

صدایت را...

اما دیگر نمیخواهم به این زودی ها بی حساب شویم ...

می آیی تا آخر دنیا بدهکار هم باشیم ؟!
+ انصافا شاتوت و شکلات اون هم کنارهم عالینـ 

شاتوت یخ زده شکلات آب شده ولرم :)))