کنارم باش فقط باشی 

نگن حرفاش دروغ بوده 

یه عشق نیمه کاره داشت 

یه چشم انداز بیهوده 

 


منیره حسینیـ من کنارتم نگران نباش 

 +نگران نیستم وحشت زده ام 


خوشیا براش پایدار نبوده حق داره وحشت کنه خب:)