فکر کن! پشت هم دعا بکنی

تا سرت روی شانه اش باشد

می رود تا تمام خاطره ات

دو، سه خط ، عاشقانه اش باشد


فکر کن! آخرین نفسهایت

زیر باران شبی رقم بخورد

عشق یعنی که رفته باشد و بعد

حالت از زندگی به هم بخورد...


+پویا جمشیدی


++شده ست حال تو را تا غریبه مى پرسد

فقط سکوت کنى در جواب گریه کنى؟


و عشق چیست به جز اینکه سالها هر شب

کنار بالش خود وقت خواب گریه کنى


+سعید صاحب علم


+گوشیدنی ندارم :)جون میکنیم برا همه چیزا برا رسیدن و نرسیدن به هرچیزی باید جون بکنیم 

خسته شدم حتی از شادیای الکی که برا خودم ساختم 

همیشه خودم به هرکی رسیدم گفتم از آرزوهات دست نکشیاااااا ادامه بده خدا کمکت میکنه 

حالا نوبت خودم که شده بااینکه میدونم خدا هست و هوامو داره اما دست کشیدم ازهمشون 

دلم خالی شد از آرزو 

هرچی به ما رسید نشد که بشه 

به درک بازهم به درک 

زندگی ادامه داره هنــــــوز که هنـــوزه :)

حالا با یه مدل متفاوتـ


+بازهم خداروشکر :))