ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻡ ﺳﺨﻦ، ﺑﺎ ﻣﻦِ ﺗﻨﻬﺎ، ﺳﺮﺩﯼ

ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺯ ﻧﻜﺮﺩﯼ ﭼﻨﺪﯼ

ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﻨﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ؟

ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻛﺮﺩﯼ

ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻤﺖ، ﺧﻮﻥْ ﺟﮕﺮﻡ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﯼ

ﻣﺎﻩِ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﯼ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺩﻟﻢ ! ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ

ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﻫﻮﺱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ !

ﺯﻳﺮ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﺮﺍ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﯼ

ﺍﯼ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺮﺍ ﺷﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﺷﻜﻢ ﻛﺮﺩﯼ …

"ﻧﯿﻤﺎ درویش"

 + سبو بشکست و دل بشکست و جام باده هم بشکست

خدایا در سرای ما چه بشکن بشکن است امشب

رفیقان خمره بشکستند ،ما هم توبه بشکستیم

تو هم اهل دلی بشکن که بشکن بشکن است امشب +گوش کنید (اگه این آهنگ رو باصدای هایده کسی تو دست و بالش داره سریع دستشو بگیره بالا برا ماهم بفرسته)+یکی دیگه هم گوش کنید