غرق یک خاطره باشی و به آخر بِرِسی

به غم انگیزترین صفحه ی دفتر برسی


به سرت هی بزند تا بروی رو به عقب

که به یک حادثه یا یک غم بهتر برسی


از غزل کام بگیری و بسوزی هر شب

سر این رابطه اینبار به باور برسی


عشق یعنی که بخواهی و بمیری، ای وای!

آنقَدَر دیر ، دمِ رفتن او سر برسی


باخدا عهد ببندی و بگوید باشد

دست آخر که به یک شانه ی دیگر برسی!


آرزوهای محال دل بی تو یعنی

لحظه ای چشم ببندم ، تو هم از در برسی 


"پویا جمشیدی"


+کلیک


+گلنـــــــار(بشنوید)