اندوه های یک مرد را 

گاهی چند نخ سیگار هم می تواند

به هم بدوزد و 

از لب هایش بشکافد و 

بیرون ببرد از پنجره ...

اندوه های زنانه اما !

خانگی تر از این حرف ها هستند...

درست مثل شیشه های مربا...

مثل سبزی های خشک معطر...

که می کوشند 

یک تکه از بهار را

برای زمستان 

کنار بگذارند ...!


" رویا شاه حسین زاده "+ ...


+شنیدنی