از عیــــــن بگو : 

عطـــــــــر 

عســــــــل 

عشـــــــق بگو 

از آن شب بارانی بی چتر بگو 

این دیکته عاشقانه آغاز شده 

نقطه سرخط از اول سطر بگو ...


+گـــــــــــــوش♥