بی تو اینجا همه در حبس ابــــــــد تبعیدند 

سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند 

+بازهم صبر میکنیم صبر صبر صبر :|||||||||||+گوش کنید