بر هر چه به غیر عشق پا بگذارید 

دست دل خویش در حنا بگذارید 

عاشق بشوید، مردم! عاشق بشوید 

یک نام خوش از خویش به جا بگذارید 


گوش کنید:

سیما مافیها