وقتی حالم را می پرسی و می گویم "مرسی"،

یعنی نه انقدر خوبم که بگویم "خوبم".

نه انقدر بدم که بگویم "خوب نیستم".

نه انقدر حوصله دارم که بگویی "چرا الکی می گی خوبی؟!" و جوابت را بدهم

نه انقدر حال دارم که بخواهم "چرا خوب نیستی؟!" هایت را با روی خوش پاسخ بدهم.

پس یک جور متوسط بی حوصله رو به بد تصور کن مثلا و بعدش بیخیال شو !

همه که نباید خوب یا بد باشند

بعضی ها هم هستند که مرسی اند...
(کلیک)