گفته بودند که عاشق بشوی میمیری

اولین تجربه ام بود چه میدانستم..!+هوم؟!:\


+یاازاول بد باش یا تا تهش آدم باش 

نوسان دوست نمیدارم 


یهو گم میشم دیگه پیدا نمیشم آدم تا یه حدی میتونه آدم باشه :)