روزها، پر و خالی می شوند

مثل فنجان های چای

در کافه های بعد از ظهر

اما

هیچ اتفاق خاصی نمی افتد

این که مثلا

تو ناگهان

در آن سوی میز نشسته باشی.

گاهی، فنجانی

روی کاشی ها می افتد

حواس ما را پرت می کند


|رسول یونان|