بودن دلیل می خواهد...

و ماندن دلیل محکمتر...

نمی شود بی دلیل ماند...

باید کسی باشد که محکم بندت کند به خودش…و به زندگی...

باید صدایی باشد که صدا بزند نامت را...

و تو برگردی به سمت زندگی...

باید کسی باشد که دست هایت را محکم بگیرد توی دستش...

تا تاب نخوری بین اینهمه بلاتکلیفی...

باید یک آغوش گرم باشد که تورا سهم خودش کند...

بخواهد تورا از زندگی

باید یکنفر باشد...

یک دلیل محکم برای آشتی با زندگی