دردلم خواستن مرگ کسی نیست ،ولی

کاش هرکس به تو دل بست بیاید خبرش+تو دعاهاتون یه کوچولو هم منو یادکنید 

خیلی محتاجم 

قبول باشه این روزاتونـ3>