این روز ها بى حواس ترین زن دنیا منم 

که در گذر از میان مردم شهر 

با هر عطرى به یاد تو مست مى شوم 

و در چهار خانه ی هر پیراهنى شبیه تو بیتوته مى کنم 

این روز ها هستى و نیستى و میان بى حواسی هاى معلقم قدم مى زنى 

تو را مى گردم در میان تمام کسانى که شبیه تو نیستند 

و سراغ تو را از شلوغ ترین خیابان هاى شهر مى گیرم 

نیستى که نیستى و من بى حواس ترین زن دنیا 

حواسم از تو پرت نمى شود که نمى شود 


منیره حسینی