نفسم پرنده ای است سرخ رنگ 


در آسمان زرد گون گیسوانت 


تو را به آغوش میکشم 


بی تعارف پاهایت دراز می شود


نفسم اسب سرخی است 


این را از سرخی چهر ه ی خود می فهمم


شب های ناداری مان خیلی کوتاه است


چهار نعل باید دلدادگی کرد...


"جمال ثریا"پ.ن: دلدادگی کنیم زندگی کوتاه تر ازاین حرفاست 

نکنه جا بمونیم و طعم خوششو نچشیم ^_^